Прием

Записването в училището е целогодишно

Какви са условията за записване в училището?

За обучение в  БУ „Христо Ботев“ трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  • Да се изпрати на адреса на училището или да се попълни и подпише на място формуляр за записване (може да изтеглите от тук).
  • Да се заплатят дължимите такси към БУ „Христо Ботев“.
  • В подготвителните групи се приемат деца не по-рано от годината, в която навършват пет годишна възраст.
  • В група “Смехорани” се приемат деца навършили три години.

! ВАЖНО !

Със записването на Вашето дете/деца в училището поне един от родителите става задължително член на дружеството. Дължимият членски внос всяка година е в размер на 10 Евро. Всеки член участва задължително в Годишното общо събрание на дружеството, има право на глас при вземането на решения, свързани с развитието и дейността му, както и да бъде избиран в управителния му съвет.

С попълването и подаването на настоящия Формуляр за записване, Вие се съгласявате след завършването на учебната година, Вашето дете/ деца автоматично да бъде записано в съответния по-горен клас или подготвителна група в училището за следващата учебна година. Заедно с това автоматично се удължава и ангажиментът за Вашето членство в Дружеството, съответно за заплащане на дължимия годишен членски внос.

Отписването на детето/децата става само с попълването на съответния Формуляр за отписване (може да изтеглите от тук). При желание за отписване, формулярът за отписване трябва да бъде предаден на училищното ръководство не по-късно от 30 септември на новата учебна година.

Какви са таксите за обучение?

Годишната училищна такса за всички деца от предучилищните групи и за учениците от І-ви до ХІІ-ти клас е в размер на 240 евро и допълнително 20 евро за учебни материали на година.

За второ дете в училището, годишната училищна такса е в размер на 50% от таксата за съответния етап на обучение, за всяко следващо дете –  25%.

Таксата се заплаща на три равни вноски: първата до 30-ти септември на учебната година; втората до 31-ви декември, третата до 31-ви март на следващата календарна година.

Заплатилите пълния размер на годишната такса до 30-ти септември получават 5% отстъпка.

Класове

„Аз уча, аз мога, аз знам!“ – това са вълшебните думички, които всеки един от нас, учениците от първи клас в българското училище „Христо Ботев“ – Аугсбург знаем, а дори можем вече да ги пишем и четем! Защо вълшебни ли? Ами защото всички ние тук, заедно, вършим всякакви вълшебства в този нов магичен свят на българските букви и думи! Всеки път научаваме толкова нови неща за България и за кирилицата – както с помощ на вълшебната ни читанка и учебни тетрадки, така и благодарение на различните игри и състезания, с които винаги се справяме отлично!

„Да си първокласник – то не е шега.
Колко много грижи имам аз сега.

По часовник ставам – времето следя.
Мирно на чина си трябва да седя…

Пиша, пиша букви и чета на глас,
и разказвам ясно, и внимавам в час…

Много, много грижи имам аз сега.
Да си първокласник – то не е шега.“

Калина Малина

Във втори клас продължаваме да учим в захлас!

Тук вече азбуката лесна е,

сричките – чудесни са,

думички в изреченията – песен са!

Учебен план

През учебната година в училището се обучават деца в подготвителна група, в начален, в основен и в гимназиален етап на обучение от Българската образователна система. Учениците изучават български език на ниво майчин език и на ниво български език като чужд.

В училището се преподават следните предмети:

  • Български език и литература
  • История на България
  • География и икономика на България

 

Учителите, преподаващи в  училището, са преподаватели с висше педагогическо образование, придобито в България, и с професионален опит. За тях българският език е майчин език.